“WONKY STAR” INVERTIDA: TUTORIAL PATCHWORK.

En aquest nou tutorial de patchwork, Les Antònies us volem presentar una versió de la “wonky star”, però nosaltres l’hem muntat del revés i, per això, diem que és invertida. Una vegada tingueu les peces fetes vosaltres podeu formar un estel, fer la nostra versió, o combinar les dues per muntar una labor gran.
Comencem el nostre bloc. Necessitem 4 quadrats de 10X10cm, cada un d’ells, de diferent estampat o color; 1 quadrat de 9X9cm, també diferent dels quatre anteriors i, per finalitzar, 8 quadrats de 9X9cm del color que vulgueu com a fons (1). Apartem els quadrats de 10X10cm i els tallem en diagonal per obtenir 2 triangles iguals de cada un d’ells (2); fem 4 parelles (3) i ja comencem amb la part complicada d’aquest bloc. Agafem un dels quadrats de fons, de 9X9cm, i una de les parelles de triangles; damunt del quadrat, col·loquem, encarat un dels triangles, com veieu en el dibuix, comprovant que sobresurt del quadrat (aquest és el truc principal d’aquesta tècnica) i cosim (4); no cal que ens amoïnem gaire de la posició, només ens hem de fixar en que sobresurti. Obrim, planxem i si ho hem fet correctament, el triangle ha de sobresortir del quadrat (5); retallem seguint la costura, el tros de quadrat del fons (6) i repetim l’operació amb el segon triangle, encarant-lo damunt del quadrat i de l’altre triangle, cosint per la diagonal (7); obrint i planxant (8); retallant el fons (9) i, ara ja si, retallem per quadrar (10). Ja tenim una de les puntes de l’estel feta (11), només cal repetir-ho amb les altres tres parelles.
Amb totes les puntes de l’estel fetes, organitzem el bloc (12); nosaltres ho hem fet així, per ser més originals, però si poseu les puntes tocant al quadrat central estampat, tindreu una “wonky star” clàssica. El procediment, a partir d’ara, és el normal: cosim, de tira en tira, el primer quadrat al del mig (13); el mateix amb el tercer quadrat (14), unim la primera tira a la central (15) i acabem unint la última tira a les dues anteriors (16). Una vegada hem quadrat i planxat, ja tenim el nostre bloc acabat (17).
Us hem afegit la quantitat, les mesures i l’esquema del bloc; també us deixem una representació de com quedarien 4 blocs units, per que us feu una idea del conjunt.
Ja veieu que és una manera bastant lliure d’aconseguir un estel amb moviment, o un bloc diferent. Esperem haver-vos servit d’inspiració amb aquesta tècnica tan original i divertida.UN ESTEL O UN BLOC POC CONVENCIONAL, DEPÈN DE COM ES FA!!!


“WONKY STAR” INVERTIDA: TUTORIAL PATCHWORK.

En este nuevo tutorial de patchwork, Les Antònies os queremos presentar una versión de la “wonky star”, pero nosotras la hemos montado del revés y, por esto, decimos que es invertida. Una vez tengáis las piezas hechas vosotr@s podéis formar una estrella, hacer nuestra versión, o combinar les dos para montar una labor grande.
Empecemos nuestro bloque. Necesitamos 4 cuadrados de 10X10cm, cada uno de ellos, de diferente estampado o color; 1 cuadrado de 9X9cm, también diferente de los cuatro anteriores y, para finalizar, 8 cuadrados de 9X9cm del color que queráis como fondo (1). Apartamos los cuadrados de 10X10cm y los cortamos en diagonal para obtener 2 triángulos iguales de cada uno de ellos (2); hacemos 4 parejas (3) y ya empezamos con la parte complicada de este bloque. Cogemos un de los cuadrados de fondo, de 9X9cm, y una de las parejas de triángulos; sobre el cuadrado, colocamos, encarado uno de los triángulos, como veis en el dibujo, comprobando que sobresale del cuadrado (este es el truco principal de esta técnica) y cosemos (4); no hace falta que nos preocupemos de la posición, solo nos hemos de fijar en que sobresalga. Abrimos, planchamos y si lo hemos hecho correctamente, el triángulo ha de sobresalir del cuadrado (5); recortamos siguiendo la costura, el trozo de cuadrado del fondo (6) y repetimos la operación con el segundo triángulo, encarándolo sobre el cuadrado y el otro triángulo, cosiendo por la diagonal (7); abriendo y planchando (8); recortando el fondo (9) y, ahora ya sí, recortamos para cuadrar (10).Ya tenemos una de las puntas de la estrella hecha (11), solo falta repetirlo con  las otras tres parejas.
Con todas las puntas de la estrella hechas, organizamos el bloque (12); nosotras lo hemos hecho así, para ser más originales, pero si ponéis las puntas tocando al cuadrado central estampado, tendréis una “wonky star” clásica. El procedimiento, a partir de ahora, es el normal: cosemos, de tira en tira, el primer cuadrado al del medio (13); lo mismo con el tercer cuadrado (14), unimos la primera tira a la central (15) y acabamos uniendo la última tira a las dos anteriores (16). Una vez hemos cuadrado y planchado, ya tenemos nuestro bloque acabado (17).
Os hemos añadido la cantidad, las medidas y el esquema del bloque; también os dejamos una representación de como quedarían 4 bloques unidos, para que os hagáis una idea del conjunto.
Ya veis que es una manera bastante libre de conseguir una estrella con movimiento, o un bloque diferente. Esperamos haberos servido de inspiración con esta técnica tan original y divertida.¡¡¡UNA ESTRELLA O UN BLOQUE POCO CONVENCIONAL, DEPENDE DE CÓMO SE HACE!!!


INVERTED "WONKY STAR”: PATCHWORK TUTORIAL.

In this new tutorial of patchwork, Les Antònies present a version of the "wonky star", but we've mounted the other way round and, therefore, we say that it is inverted. Once you have the pieces made you can become a star, make our version, or combine the two for a big work.
We start our block. We need 4 squares of 10X10cm, every one of them, in different print or colour; 1 square 9X9cm, also different from the four above and, to finish, 8 squares of 9X9cm in the colour you want as your base (1). Apart the squares of 10X10cm and cut diagonally to get 2 equal triangles of each one of them (2); we have 4 pairs (3) and since we started with the complicated part of this block. Take one of the squares of the base, of 9X9cm, and one of the pairs of triangles; above the square, place, faced one of the triangles, as you can see in the drawing, checking that sticks out of the square (this is the main trick of this technique) and sew (4); it is not necessary that we worried much about the position, only we have to fix that protrudes. Open, ironing, and if you've done it correctly, the triangle has to stand out from the square (5); cut along the seam, the square on the bottom (6) and repeat the operation with the second triangle, facing it over the square and the other triangle, sewing for the diagonal (7); opening and ironing (8); cutting out the background (9), and now yes, we cut to fit (10). We already have one of the tips of the star made (11); you may just repeat it with the other three couples.
With all the tips of the star made, we organize the block (12); we've done like this, to be more original, but if you put the tips touching the central square stamped, you will have a classic "wonky star". The procedure, from now on, it is normal: sew, strip to strip, the first square at the middle (13); the same with the third square (14), join the first strip in the central (15) and we ended up joining the last strip in the previous two (16). Once we have squared and ironing it, we already have our block finished (17).
We have added the amount, the measurements and the scheme of the block; also take a look at a representation of how would 4 blocks, and to give you an idea of the whole.
As you can see it is a quite free way to get a star with movement, or a different block. We hope to have you served as an inspiration with this technique so original and funny.A STAR OR AN UNCONVENTIONAL BLOCK, IT DEPENDS ON HOW IT'S DONE!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Share this:

, , , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada