DE CISTELLA A RELLOTGE DE SORRA: TUTORIAL PATCHWORK.

En aquest tutorial, Les Antònies, us explicarem com vàrem passar d’un bloc que no va donar el resultat esperat (Cistella) a un altre que va resultar més alegre i contrastat (Rellotge de sorra).
Com ja és habitual, us annexem el patró, les mesures i les quantitats, però fem un repàs ràpid per poder començar a treballar. Pel primer mini-bloc o bloc (és una bona opció amb la combinació adequada) necessitem en tres estampats o colors diferents dos quadrats de 10X10cm de cadascun (1). Escollim dos quadrats diferents i els encarem (2); els cosim pels laterals (3); els tallem pel mig, entre les dues costures (4) i ho repetim amb l’altra parella fins a tenir quatre quadrats de dues tires (5).
Agafem els dos quadrats de 10X10cm que hem reservat (han de ser del mateix estampat) i els tallem per la meitat (6) fins a tenir quatre tires de 5X10cm (7). Cosim cadascuna de les tires als quatre quadrats de dues tires (8), procurant que quedi en el mateix ordre en els quatre (9). Ara tenim rectangles en comptes de quadrats, per això retallem el sobrant, equilibrant-ho (10).
Ja tenim els elements per muntar el primer bloc (11). Cosim primer els quadrats de dalt i els quadrats d’abaix (12); cosim les tires obtingudes (13) i ja tenim el nostre bloc Cistella (14).
Aquí és on vàrem adonar-nos que no ens acabava d’agradar i decidírem de transformar-lo en un altre bloc donant-li més vida, escollint un color que contrastés molt amb la resta de teixits. Per fer això, retallem un quadrat de 21X21cm, més o menys, o de la mateixa mesura del bloc Cistella (15); l’encarem amb el bloc i cosim al voltant, fent quatre costures (16); marquem una creu, de punta a punta, en diagonal i retallem (17). Obrim i hem obtingut quatre quadrats de dos triangles; els disposem formant la forma d’un rellotge de sorra (18). Ja podem cosir primer els quadrats superiors i els inferiors entre ells (19) i les dues tires obtingudes pel centre (20). Transformació acabada.
Què us sembla la transformació? Nosaltres hem aconseguit donar vida a un bloc que ens va quedar una mica ensopit, però, com ja us hem dit abans, depenent de les teles, colors i estampats que escolliu, el bloc Cistella pot quedar molt bé també. Al final teniu dos blocs al preu d’un. Feliç patchwork.


JUGUEM A TRANSFORMAR I A EXPERIMENTAR!!!


DE CESTO A RELOJ DE ARENA: TUTORIAL PATCHWORK.

En este tutorial, Les Antònies, os explicaremos como pasamos de un bloque que no dio el resultado esperado (Cesto) a un otro que resulto más alegre y contrastado (Reloj de arena).
Como ya es habitual, os anexamos el patrón, las medidas y las cantidades, pero hacemos un repaso rápido para poder empezar a trabajar. Para el primer mini-bloque o bloque (es una buena opción con la combinación adecuada) necesitamos en tres estampados o colores diferentes dos cuadrados de 10X10cm de cada uno (1). Escogemos dos cuadrados diferentes y los encaramos (2); los cosemos por los laterales (3); los cortamos por el medio, entre les dos costuras (4) y lo repetimos con la otra pareja hasta tener cuatro cuadrados de dos tiras (5).
Cogemos los dos cuadrados de 10X10cm que hemos reservado (han de ser del mismo estampado) y los cortamos por la mitad (6) hasta tener cuatro tiras de 5X10cm (7). Cosemos cada una de las tiras a los cuatro cuadrados de dos tiras (8), procurando que quede en el mismo orden en los cuatro (9). Ahora tenemos rectángulos en vez de cuadrados, por esto recortamos el sobrante, equilibrándolo (10).
Ya tenemos los elementos para montar el primer bloque (11). Cosemos primero los cuadrados de arriba y los cuadrados de abajo (12); cosemos las tiras obtenidas (13) y ya tenemos nuestro bloque Cesto (14).
Aquí es donde nos dimos cuenta que no nos acababa de gustar y decidimos transformarlo en otro bloque dándole más vida, escogiendo un color que contrastase mucho con el resto de tejidos. Para hacer esto, recortamos un cuadrado de 21X21cm, más o menos, o de la misma medida del bloque Cesto (15); lo encaramos con el bloque y cosemos alrededor, haciendo cuatro costuras (16); marcamos una cruz, de punta a punta, en diagonal y recortamos (17). Abrimos y hemos obtenido cuatro cuadrados de dos triángulos; los disponemos haciendo la forma de un reloj de arena (18). Ya podemos coser primero los cuadrados superiores y los inferiores entre ellos (19) y las dos tiras obtenidas por el centro (20). Transformación acabada.
¿Qué os parece la transformación? Nosotras hemos conseguido dar vida a un bloque que nos quedo un poco soso, pero, como ya os hemos dicho antes, dependiendo de las telas, colores y estampados que escojáis, el bloque Cesto puede quedar muy bien también. Al final tenéis dos bloques al precio de uno. Feliz patchwork.


¡¡¡JUGUEMOS A TRANSFORMAR Y A EXPERIMENTAR!!!


FROM BASKET TO HOURGLASS: PATCHWORK TUTORIAL.

In this tutorial, Les Antònies, explain how we move from a block that did not give the expected result (Basket) to another that was more cheerful and contrasting (Hourglass).
As usual, we annexed the pattern, the measures and quantities, but we do a quick review to be able to start to work. The first mini-block or block (it's a good option with the right combination) need in three different colours or prints two squares of 10X10cm each (1). Choose two different squares and face it (2); we sew by the sides (3); we cut in the middle, between the two seams (4) and repeat with the other couple to have four squares of two strips (5).
Take the two squares of 10X10cm that we reserved (must be of the same stamped) and cut in half (6) until you have four strips of 5X10cm (7). Sew each of the strips to the four squares of two strips (8), ensuring that it is in the same order in all four (9). We now have rectangles instead of squares, so we cut the surplus, balancing it (10).
We already have the elements to assemble the first block (11). First sew the squares above and the squares below (12); sew the strips obtained (13) and we already have our Basket block (14).
Here is where we realize that we are not just like it and we decided to transform it into another block giving it more life, choosing a colour that contrasted against a lot with the rest of tissues. To do this, cut a square of 21X21cm, more or less, or the same as the Basket block (15); face it with the block and sew around, doing four seams (16); mark a cross, from tip to tip, diagonally and cut (17). We open it and we have obtained four squares of two triangles; we forming the shape of an hourglass (18). We can sew first the squares above and below each other (19) and the two strips obtained by the centre (20). Transformation finished.
What do you think about the transformation? We have managed to give life to a block that it became a bit boring, but, as we have said before, depending on the fabrics, colours and patterns that you choose, the Basket block can be very pretty too. At the end you have two blocks for the price of one. Happy patchwork.WE PLAY TO TRANSFORM AND TO EXPERIMENT IT!!!


 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Share this:

, , , , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

3 comentaris:

  1. Que bonitos colores y te esta quedando hermoso felicitaciones espero que pases por mi blog, y dejes tu opinion ella me construye

    ResponElimina
  2. Que currado el tutorial, me encanta como lo explicáis con dibujos. También me gusta mucho la idea de transformar un bloque en otro. Me quedo por aquí para ver más patchwork, yo también escribo un blog de patch. Besos!

    ResponElimina