SCRAPBOOK: PUNTS DE LLIBRE (PART 2)


OPCIÓ 2:
Fem un ornament amb retolador metal·litzat i, amb el cúter, retallem uns quadrats, que reservem. Enganxem darrere la cartolina, un paper decorat, o podeu fer vosaltres matetix@s un dibuix. En el nostre cas hem aprofitat una cartolina que vam utilitzar per tintar paper manila; al ser paper fi, traspassa la tinta i queda un efecte com de tye dye (amb aquesta tècnica aconseguim dos fondos en comptes de només un).
Els quadrats que hem reservat els posem desplaçats del seu lloc original i rematem amb una sanefa.


OPCIÓ 3:
Fem un fons de quadres o de ratlles i el retallem amb tisores de zig-zag; també fem un dibuix en blanc i negre d’un motiu. Enganxem el fons i damunt enganxem el motiu. Acabem amb un text relacionat amb el motiu.OPCIÓ 4:
La més ràpida: sobre la cartolina enganxem washitapes de diferents motius fent biaix. Utilitzem retoladors metal·litzats per ornamentar amb sanefes.NO PERDEU LA PÀGINA!!!SCRAPBOOKS: PUNTOS DE LIBRO 2

OPCIÓN 2:
Dibujamos un ornamento con un rotulador metalizado y, con el cúter, recortamos unos cuadrados que reservamos. Pegamos detrás de la cartulina un papel decorado o podéis, vosotr@s mism@s, hacer un dibujo. En nuestro caso hemos aprovechado una cartulina que usamos como base para tintar papel manila; al ser un papel fino, la tinta traspasa y se consigue un efecto de tye dye (con esta técnica se consiguen dos fondos en vez de uno).
Los cuadrados que hemos reservado los pegamos desplazados de su lugar original y acabamos con una cenefa.

OPCIÓN 3:
Hacemos un fondo de cuadros o de rallas y lo recortamos con tijeras de zigzag; también dibujamos un motivo en blanco y negro. Pegamos el fondo sobre la cartulina y encima de este, el motivo. Acabamos con un texto relacionado con el motivo.

OPCIÓN 4:
La más rápida: sobre la cartulina pegamos las washitapes con diferentes motivos haciendo bies. Usamos rotuladores metalizados para dibujar diversas cenefas.

¡¡¡NO PERDÁIS LA PÁGINA!!!


SCRAPBOOK: BOOKMARKS 2

OPTION 2:
Make an ornament with metallic marker and, with the cutter, cut some squares that reserve. We stick behind the cardboard, a decorated paper, or you can make yourselves a drawing In our case we have used a cardboard we use as the basis to be dyed manila paper; being a thin paper, ink transfers and gets a tie dye effect (with this technique are achieved two funds instead of one).
The squares that we have reserved paste them displaced from its original place and ended up with a border.

OPTION 3:
We do a background of squares or stripes and trimmed with zigzag scissors; we also draw a motif in black and white. Paste the background on cardboard and on top of this, the motif. We ended up with a text related to the motif.

OPTION 4:
The fastest: on the cardboard stick the washitapes with different motifs making a bias. We use metallic markers to draw different bordersDON'T MISS THE PAGE!!!Share this:

, , , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada