TUTORIAL DE PATCHWORK: DUES TÈCNIQUES I UN BLOC.


El bloc que Les Antònies us presentem en aquest post no té nom. No hem sabut posar-li cap; això us ho deixem a vosaltres. El que si farem, serà explicar-vos com ho hem fet.
Tot el bloc està treballat amb quadrats de 10X10cm (1). Encara que us annexem el patró, les mesures i quantitats, us en fem cinc cèntims: de 3 teles estampades diferents necessitem 2 quadrats de cada; d’una altra tela estampada 1 quadrat i, per acabar, d’una tela llisa o amb un estampat petit, que simuli un fals llis, 4 quadrats.
Començarem el tutorial escollint una de les teles estampades i, cada un dels 2 quadrats, l’encararem amb un quadrat llis (2). Cosirem a banda i banda (3); tallarem per la meitat, entre les dues costures (4) i obrirem obtenint 4 quadrats bicolors (5).
Per la fase següent, començarem tallant els 2 quadrats llisos que ens queden (6), per obtenir 4 quadrats de 5X5cm (7) de cada un. Treballarem amb les teles estampades, de les quals tenim 2 quadrats de 10X10cm de cada una. A cada quadrat de 10X10cm disposem 2 quadrats llisos de 5X5cm (8) com veieu a l’esquema; cosim en diagonal (9); retallem les puntes deixant 0’5cm des de la costura (10); obrim (11) i ens ha de quedar com al dibuix (12). Ho repetim fins a tenir 2 de cada estampat (13).
Ja tenim les peces per muntar el bloc. Al centre posem el quadrat estampat que ens queda i distribuïm com veieu al dibuix (14). Us adonareu que els mini-blocs dels extrems són una mica més grans que els bicolors. No passa res; una vegada els cosim, ja retallarem i quadrarem. Ens  interessa que encaixin bé al centre. Comencem a cosir les peces de tira en tira: les peces exteriors esquerres les unim a les centrals, procurant que ens quadrin les puntes que aniran al centre (15) i acabem unint les peces exteriors dretes a les anteriors (16). Una vegada hem cosit les tires entre si, el bloc obtingut és el del dibuix (17). Ara retallem i quadrem guiant-nos per les peces bicolors, que són les que ens donen la mesura (18).
El resultat és el que veieu a la pàgina de mesures i patrons. També us hem volgut ensenyar l’efecte que s’obté quan cosim uns quants blocs junts.
Esperem que aquest bloc també us agradi i que us haguem donat idees per fer la vostra pròpia versió.


JUGUEM AMB LES FORMES I EL CONTRAST DE COLOR!!!


TUTORIAL DE PATCHWORK: DOS TÉCNICAS Y UN BLOQUE.

El bloque que Les Antònies os presentamos en este post no tiene nombre. No hemos sabido cómo llamarlo; esto os lo dejamos a vosotr@s. Lo que sí que haremos, será explicaros como lo hemos hecho.
Todo el bloque está trabajado con cuadrados de 10X10cm (1). Aunque os anexamos el patrón, la medidas y cantidades, os daremos un adelanto: de 3 telas estampadas diferentes necesitamos 2 cuadrados de cada; de otra tela estampada 1 cuadrado y, para acabar, de una tela lisa o con un estampado pequeño, que simule un falso liso, 4 cuadrados.
Empezaremos el tutorial escogiendo una de las telas estampadas y, cada uno de los 2 cuadrados, lo encararemos con un cuadrado liso (2). Coseremos a banda y banda (3); cortaremos por la mitad, entre las dos costuras (4) y abriremos obteniendo 4 cuadrados bicolores (5).
Para la fase siguiente, empezaremos cortando los 2 cuadrados lisos que nos quedan (6), para obtener 4 cuadrados de 5X5cm (7) de cada uno. Trabajaremos con las telas estampadas, de les cuales tenemos 2 cuadrados de 10X10cm de cada una. En cada cuadrado de 10X10cm disponemos 2 cuadrados lisos de 5X5cm (8) como veis en el esquema; cosemos en diagonal (9); recortamos las puntas dejando 0’5cm desde la costura (10); abrimos (11) y nos ha de quedar como en el dibujo (12). Lo repetimos hasta a tener 2 de cada estampado (13).
Ya tenemos las piezas para montar el bloque. En el centro ponemos el cuadrado estampado que nos queda y distribuimos como veis en el dibujo (14). Notaréis que los mini-bloques de los extremos son un poco más grandes que los bicolores. No pasa nada; una vez estén cosidos, ya recortaremos y cuadraremos. Nos  interesa que encajen bien en el centro. Empezaremos a coser las piezas de tira en tira: las piezas exteriores izquierdas las unimos a les centrales, procurando que nos cuadren las puntas que irán al centro (15) y acabamos uniendo las piezas exteriores derechas a las anteriores (16). Una vez hemos cosido las tiras entre sí, el bloque obtenido es el del dibujo (17). Ahora recortamos y cuadramos guiándonos por las piezas bicolores, que son las que nos dan la medida (18).
El resultado es el que veis en la página de medidas y patrones. También os hemos querido enseñar el efecto que se obtiene cuando cosemos unos cuantos bloques juntos.
Esperamos que este bloque también os guste y que os hayamos dado ideas para hacer vuestra propia versión.


¡¡¡JUGUEMOS CON LAS FORMAS Y EL CONTRASTE DE COLOR!!!


PATCHWORK TUTORIAL: TWO TECHNIQUES AND ONE BLOCK.

The block that Les Antònies are presenting in this post has no name. We have not been able to put it down; this will let you. What we do, it will tell you how we have done it.
The entire block is worked with squares of 10X10cm (1). Although you are attaching the pattern, the measures and quantities, you will give a preview: we need in 3 different patterned fabrics 2 squares of each; another 1 square in patterned cloth and, finally, in a smooth cloth or with a small print, that simulates a fake smooth, 4 squares.
We will begin the tutorial by choosing one of the patterned fabrics and each of the 2 squares, we face with a smooth square (2). We sew it on both sides (3); cut down the middle, between the two seams (4) and open getting 4  bicoloured squares (5).
For the next phase, we will start by cutting the 2 plain squares that we have (6) in order to obtain 4 squares of 5X5cm (7) each. We will work with the printed fabrics, which have 2 squares of 10X10cm each one. In each square of 10X10cm we have two plain squares of 5X5cm (8) as you can see in the diagram; sew diagonally (9); cut the tips leaving 0'5cm from the seam (10); open (11) and we should be as in the drawing (12). So we repeat to have 2 of each print (13).
We already have the pieces to assemble the block. In the centre put the printed square that we have apart and distribute as you see in the drawing (14). You will notice that the mini-blocks of the ends are a bit larger than the bicoloured. Nothing happens; once we sew it, we cutting and trimming. We are interested that fit well in the centre. Begin to sew the pieces of strip to strip: the external pieces left the join in the middle, making sure that we add the points that will be in the centre (15) and we ended up joining the right outerwear in the previous (16). Once we have sewn the strips together, we have  the block retrieved from the drawing (17). Now we cut and trim guiding us to the bicolour squares, which are those that give us the measurement (18).
The result is what you see on the sizes and patterns page. Also we wanted to teach you the effect we get when we sew a few blocks together.
We hope that this block will also like it and that we have given you ideas to make your own version.


PLAY WITH SHAPES AND COLOR CONTRAST!!!
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Share this:

, , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

3 comentaris:

 1. Que xulo!!!!!
  En cuanto tenga un mini rati me planteo un mini proyecto!

  Un Besazo gigante!!
  Lunch Bags para la Vuelta al Cole
  http://www.cosetesdemarta.com

  ResponElimina
 2. A very easy tutorial. Thank you to make it.
  Greats Angie

  ResponElimina