TUTORIAL PATCHWORK: CRAZY QUILT


El tutorial d’avui en realitat s’hauria de anomenar “Experiment Frankenstein”. Per raons que no venen el cas se’ns va acudir treballar a partir de rectangles en comptes de quadrats. I és un pel més complicat del que aparenta.
Si voleu seguir-nos, comencem.
Hem fet servir 6 colors diferents (teniu les mides i els colors al esquema). Per fer la base hem escollit 4 colors i de cada un hem tallat 2 rectangles de 10x12cm. Els altres dos colors els reservem fins que no haguem acabat la primera part.
Emparellem els rectangles per tonalitats (1) i els encarem (2). Cosim dues costures als costats més llargs (3) i una vegada fet això amb les 4 parelles de rectangles tallem primer en vertical (4) i després en horitzontal (5). Ens han de quedar grups de quadrats que disposarem de dos en dos en forma d’escaquer (6) i els cosirem (7). Ara hem de tenir 8 rectangles d’escaquers.
Amb la mida d’aquests rectangles hem de tallar en els dos colors que hem reservat 4 rectangles per color. Les nostres mides van ser de 9X11cm.
Segons el color emparellem 1 escaquer amb 1 rectangle de color (8) i els encarem (9).
Amb un llapis marquem una diagonal (10) que serveix de guia per cosir dues costures paral·leles (11). Amb les tisores tallem pel mig de les costures seguint la marca del llapis (12).
A aquestes alçades ja haureu comprovat que no ens queden rectangles; ens queden rombes (13). I aquí està la dificultat: com fem per unir-los?.
Després de donar moltes voltes, i us podem assegurar que van ser unes quantes, l’opció millor va ser intentar unir-los procurant que quedessin el més recte millor (14).
No us hem adjuntat patró, perquè el millor és prendre paciència i anar fent bandes de quatre i procurar que, com a mínim, un extrem quedi més o menys recte. Quan tenim les 4 bandes cosides anem unint-les entre elles. Nosaltres, a mida que anàvem cosint, marcàvem amb un llapis una línia recta per a que ens fes de guia. Si vosaltres us estimeu més anar sobre segur, abans de cosir podeu igualar les bandes, però potser que no quedi tant desencaixat com el que us mostrem.
El resultat de la bogeria transitòria és el que veieu. Us hem explicat com ho vam fer, ni més ni menys. Ara la decisió és vostre.


UN QUILT “MONSTRE” BOIG BEN ACOLORIT!!!


TUTORIAL PATCHWORK: CRAZY QUILT

El tutorial de hoy en realidad se tendría que llamar “Experimento Frankenstein”. Por razones que no vienen al caso se nos ocurrió trabajar a partir de rectángulos en vez de cuadrados. Y es un poco más complicado de lo que aparenta.
Si queréis seguirnos, empecemos.
Hemos usado 6 colores diferentes (tenéis las medidas y los colores en el esquema). Para hacer la base hemos escogido 4 colores y de cada uno hemos cortado 2 rectángulos de 10x12cm. Los otros dos colores los reservamos hasta que no acabemos la primera parte.
Emparejamos los rectángulos por tonalidades (1) y los encaramos (2). Cosemos dos costuras en los lados más largos (3) y una vez hecho esto con las 4 parejas de rectángulos cortamos primero en vertical (4) y después en horizontal (5). Nos han de quedar grupos de cuadrados que dispondremos de dos en dos en forma de damero (6) y los coseremos (7). Ahora tenemos 8 rectángulos de dameros.
Con la medida de estos rectángulos tenemos que cortar en los dos colores que hemos reservado 4 rectángulos por color. Nuestras medidas fueron de 9X11cm.
Según el color emparejamos 1 damero con 1 rectángulo de color (8) y los encaramos (9).
Con un lápiz marcamos una diagonal (10) que sirve de guía para coser dos costuras paralelas (11). Con las tijeras cortamos por el medio  de las costuras siguiendo la marca del lápiz (12).
A estas alturas ya habréis comprobado que no son rectángulos; son rombos (13). Y aquí está la dificultad: ¿como los unimos?
Después de darle muchas vueltas, y os podemos asegurar que fueron unas cuantas, la mejor opción fue intentar unirlos procurando que quedasen cuanto más rectos mejor (14).
No os hemos adjuntado el patrón, porqué lo mejor es armarse de paciencia y ir haciendo bandas de cuatro procurando que, como mínimo, un extremo quede más o menos recto. Cuando tenemos las 4 bandas cosidas las unimos entre ellas. Nosotr@s, a medida que  íbamos cosiendo, marcábamos con un lápiz  una línea recta para que nos hiciera de guía. Si vosotr@s preferís ir sobre seguro, antes de coser podéis igualar bandas, pero puede ser que no quede tan desencajado como el que os mostramos.
El resultado de la locura transitoria es el que veis. Os hemos explicado como lo hicimos, ni más ni menos. Ahora la decisión es vuestra.¡¡¡UN QUILT “MONSTRUO” LOCO MUY COLORISTA!!!


TUTORIAL: PATCHWORK CRAZY QUILT.

The tutorial today really should be called "Frankenstein experiment". For different and in nominated reasons occurred to us work from rectangles instead of squares. And it is a little more complicated than it appears.
If you want to follow us, let's start. 
We have used 6 different colours (you have the measures and colours in the scheme). To make the base we chose 4 colours and in each one we have cut 2 rectangles of 10x12cm. We reserve the other two colours until we don't finish the first part.
We match the rectangles by hues (1) and (2) are confronting them. We sew two seams on the longer sides (3) and once done with 4 pairs of rectangles first cut in vertical (4) and then in horizontal (5). We have become groups of squares that you will have two by two grid (6) and sew them (7). We now have 8 rectangles of chessboards.
With the measurement of these rectangles, we need to cut 4 rectangles by colour in the two colours that we have reserved. Our measures were 9X11cm.
According to colour match 1 chessboard with 1 rectangle of colour (8) and face them (9). With a pencil we mark a diagonal (10) which serves as a guide to sew two parallel seams (11). With scissors, cut through the middle of the seams following the pencil mark (12).
At this point you may have already checked are not rectangles; they are rhombuses (13). And here's the difficulty: How do we combine them?
We have not attached pattern, so it is best to take patience and go by four bands and ensure that, at least, one end is more or less straight. When we have 4 bands sewn we joining them between them. Us, as we were sewing, with a pencil over a straight line for which we take as a guide. If you'd prefer to go for sure, before you sew it, you can keep up with the bands, but maybe they don't keep both dislocated and like what you can see.
The result of temporary insanity is that you see. We have explained as we did, neither more nor less. Now the decision is yours.
A "MONSTER" CRAZY QUILT VERY COLOURFUL!!!

Share this:

, , , , , , , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada