"DESAFÍO LOVE CRAFT": FLOR I OCELL DE FELTRE.

Per donar la benvinguda a la primavera ens hem decidit per fer uns “toppings” de feltre: una flor i un ocell.
Són perfectes per decorar i donar un toc de color i d’alegria a qualsevol llar.
Els materials que necessitem són:
 • Feltre per a manualitats de diferents colors (podeu trobar-lo als “xinos” o a qualsevol botiga de manualitats)
 • Un retall de roba de cotó estampada.
 • Paper (pot ser de diari) per fer els patrons i cartró (podeu reciclar les capses de cereals, per exemple)
 • Tisores, llapis i cola per teixits o d’impacte.
 • Fil i agulla i farcit de coixí.
 • Pals de fusta (dels que serveixen per fer brotxetes)
OCELL:
Dibuixem sobre el feltre la silueta de l’ocell, l’ala i el bec dues vegades. Cada element en un color diferent.Ho retallem.Retallem, també, sobre la roba de cotó el contorn de les ales.Unim les dues parts de l’ocell amb un fil de color contrastat fent un punt de trau o un sobrefilat. No tanquem del tot, per poder posar el farcit i el pal. Quan tenim fet aixó ho assegurem amb una puntada.Enganxem amb cola sobre les ales de feltre el tros de roba de cotó. I, seguidament, enganxem amb cola les ales a cada costat de l’ocell. També enganxem el bec.

FLOR:
Com l’ocell, dibuixem sobre el feltre la silueta de les flors dues vegades i ho retallem. Cada element en un color.Sobre el contorn gran de flor cosim pel centre amb una puntada el contorn petit de flor, i ja podem unir les dues parts per formar la flor gran.En aquest cas, a mida que aneu unint les dues parts de la flor us aconsello que farciu, ja que d’altra manera seria més difícil fer-ho. Es a dir: cosiu un pètal, farciu, i continueu amb el següent pètal. Assegureu-vos de deixar farcit al centre de la flor. Abans de rematar, poseu el palet i el fixeu amb una puntada. Com l’ocell, podeu fer punt de trau o sobrefilat; millor amb un color contrastat.Per finalitzar, amb cola, enganxeu el centre de la flor.
I ja hem acabat. Ara a buscar un bon lloc per lluir-los.

LES FLORS I ELS OCELLS ANUNCIEN LA PRIMAVERA!!!

"DESAFÍO LOVE CRAFT": FLOR Y PAJARO DE FIELTRO.

Para dar la bienvenida a la primavera, hemos decidido hacer unos "topings" de fieltro: una flor y un pájaro.
Son perfectos para decorar y dar un toque de color y alegría a cualquier hogar.
Los materiales que necesitamos son:     
 • Fieltro para manualidades de diferentes colores (podéis encontrarlo en cualquier tienda de manualidades o en los "chinos")
 • Un retal de la ropa de algodón estampado.
 • Papel (puede ser de periódico) para hacer los patrones y cartón (podéis reciclar las cajas de cereales, por ejemplo)
 • Tijeras, lápiz y pegamento para telas o de  impacto.
 • Una aguja e hilo y relleno de almohada.
 • Palillos de madera (de los que sirven para hacer brochetas)

Lo primero que tenemos que hacer es dibujar o recortar las siluetas de papel del pájaro y la flor; cuando las tengamos las pasamos al cartón para hacer el patrón.

PÁJARO:
Dibujar sobre el fieltro la silueta del pájaro, el ala y el pico dos veces. Cada elemento de un color diferente.
Los recortamos.
Cortamos, también, sobre de la ropa de algodón el contorno de las alas.
Unimos las dos partes del pájaro con un hilo de color contrastado haciendo punto de ojal o un sobrehilo. No se cierran completamente, para poder poner el relleno y el palo. Cuando hayamos hecho esto lo aseguramos con una puntada.
Fijamos con pegamento sobre las alas de fieltro la pieza de ropa de algodón. Y entonces, pegamos  las alas a cada lado del pájaro. Pegamos también el pico.

FLOR:
Como el pájaro, dibujamos en el fieltro el contorno de las flores dos veces y los cortamos. Cada elemento de un color.
Sobre contorno de la flor grande unimos por el centro con una puntada la flor pequeña y ya se  puede unir las dos partes para formar la flor.
En este caso, a medida que vayáis cosiendo los pétalos os aconsejamos que rellenéis, ya que de lo contrario sería más difícil de hacer; es decir: cosed un pétalo, rellenad y continuad con el siguiente pétalo. Aseguraos de dejar relleno en el centro de la flor. Antes de rematar, poned el palito y cerrad con una puntada. Como el pájaro, podéis hacer punto de ojal o sobrehilo; mejor con un color contrastado.
Para terminar, con pegamento, fijar el centro de la flor.

Y ya hemos terminado. Ahora a encontrar un buen lugar para lucirlos.


¡¡¡LAS FLORES Y LOS PÁJAROS ANUNCIAN LA PRIMAVERA!!!

LOVE CRAFT CHALLENGE: FLOWER AND BIRD.

To welcome the spring we have decided to make a "toppings" felt: a flower and a bird.
They are perfect to decorate and give a touch of color and joy to any home.The materials we need are:
 • Felt for crafts of different colors (you can find it in the "chinos" or any craft store)
 • A scrap of printed cotton.
 • Paper (can be newspaper) to make patterns and cardboard (you can recycle the boxes of cereal, for example)
 • Scissors, pencil and glue for fabrics or impact.
 • A needle and thread and pillow stuffing.
 • Wooden sticks (of which serve to make skewers)
The first thing we have to do is draw, or cut back on paper silhouettes of the bird and flower; when we do it move on to cardboard.

BIRD:
Draw on the felt the silhouette of the bird, wing and peak twice. Each item in a different color.
Cut, too, above the scrap of cotton the outline of the wings. We sew the two parts of the bird with a contrasting color thread doing an overcast or buttonhole point.
They will not close completely, to put the filling and the stick. When we have done this we ensure it with a stitch.
Attach with glue on the wings of felt the scrap of cotton. And then we glued to the wings on each side of the bird. We also glued to the peak.

FLOWER:
Like the bird, draw on the felt the outline of flowers twice and cut. Each item in a color.
On outline of big flower we unite by the Center with a stitch the small flower and already two parts can unite to form the flower.
In this case, as you go sewing the petals we suggest that you fill, since otherwise it would be more difficult to do; sew a petal, fill in, and continue with the next petal. Be sure to filling in the center of the flower. Before finishing, put the stick and closed with a stitch. As the bird, you can sew with buttonhole point or overcast; better with a contrasting color.  To finish, glued to the center of the flower.

And we have already completed. Now to find a good place to show them.

THE FLOWERS AND THE BIRDS ANNOUNCE SPRING!!!
SIGUE EL DESAFIO AQUÍ 
Share this:

, , , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada