TUTORIAL SCRAPBOOK: LLIBRETA I ENQUADERNACIÓ JAPONESA.


Com ja us vàrem avançar diumenge el projecte que us presentem és d’scrapbook. Hem fet una llibreta amb els nostres dissenys i l’hem cosit fent servir l’enquadernació japonesa.Ens hem inspirat i seguit les passes d’un post de l’Elena Roche de “Pega,papel y tijeras”. Considereu el tutorial següent com uns apunts de com fer la portada i la contraportada de la llibreta. Per fer el cosit de l’enquadernació us aconsellem i us derivem directament al seu vídeo de You Tube, ja que ho podreu seguir millor i, evidentment, la explicació de l’Elena és senzilla i perfecta.

Materials per les tapes de la llibreta: Cartró com més rígid millor (2, un per cada tapa); papers d’scrapbook (a poder ser 3 dibuixos diferents); regle, cola, cúter i tisores. Els fulls de la llibreta poden ser folis blancs o amb ratlles, quadres... el que més us convingui. Les mides que hem fet servir són pels fulls, un DINA4 partit per la meitat, i per les tapes 0,5 cm més gran, per cada banda, que els fulls.Comencem. Nosaltres, al utilitzar els nostres propis dissenys, hem imprès els dibuixos sobre paper d’aquarel·la prim que pugui passar, còmodament, per la impressora.

Primer fem la contraportada. Centrem un dels cartrons rígids damunt d’un dels dissenys (1) que ha de ser, com a mínim, 2cm més gran per banda que el cartró i l’enganxem amb cola o cinta adhesiva de doble cara. Tallem amb les tisores al biaix les puntes del paper decorat deixant un marge d’uns 3 mm (2) per poder plegar-lo i enganxar-lo (3). A continuació escollim un altre disseny per que vagi a l’interior de la tapa; ha de ser de la mida dels fulls de la llibreta (4). L’enganxem centrat o fixant-lo a un dels extrems deixant, als altres 3 uns 0,5cm de marge +o- (5). Ja tenim acabada la contraportada (6).


La portada és una mica més complicada ja que porta una articulació per poder obrir-la. En el cartró rígid per fer la tapa marquem amb el regle i un llapis un marge de 4cm. En aquests 4cm, marquem 0,5 cm i, a continuació, 2cm. Retallem pel 0,5 i els 2 i ens queda marcat un marge de 1,5 cm (7). Ara hem d’escollir 2 papers decorats,1 per la tapa i l’altre pel llom. Nosaltres hem fet servir un disseny nou i hem repetit el  l’interior. Vosaltres podeu escollir i jugar com vulgueu, és la vostra creació. Ajuntem els 2 dissenys i centrem la tapa tal com veieu al dibuix (8): El tros gran el posem centrant la marca del 1,5 cm entre els dos dissenys i l’enganxem (9) a la part del llom; a continuació, posem el tros de 0,5cm entre la tapa i el trosset de 2cm (10); enganxem, només, els 2cm i un cop fet aixó, retirem els 0,5cm (11); ja tenim fet el llom. Ara procedim com ho hem fet amb la contraportada: enganxem el paper decorat a la tapa (12) sense sobreposar-lo al llom; retallem les puntes (13), enganxem les vores (14), tapem amb el disseny de l’interior (15) i finalitzem la tapa (16). L’últim pas és comprovar que hem fet bé l’articulació plegant el llom (17).Ara és quan us adrecem al tutorial de l’Elena Roche per aprendre a fer bé l’enquadernació japonesa. Esperem que aquests apunts us serveixin i pugueu fer moltes i moltes llibretes.

GAUDIM DEL DIBUIX I L’ESCRIPTURA AMB UNA LLIBRETA HANDMADE!!! 


TUTORIAL SCRAPBOOK: LIBRETA Y ENCUADERNACIÓN JAPONESA.

Como ya os avanzamos el domingo el proyecto que os presentamos es de scrapbook. Hemos hecho una libreta con nuestros diseños y la hemos cosido usando la encuadernación japonesa.

Nos hemos inspirado y hemos seguido los pasos de un post de Elena Roche de“Pega, papel y tijeras”. Considerad el tutorial siguiente como unos apuntes de cómo hacer la portada y la contraportada de la libreta. Para hacer el cosido de la encuadernación os aconsejamos y os derivamos directamente a su vídeo de You Tube, ya que lo podréis seguir mejor y, evidentemente, la explicación de Elena es sencilla y perfecta.
Materiales para las tapas de la libreta: Cartón cuanto más rígido mejor (2, uno por cada tapa); papeles de scrapbook (a poder ser 3 dibujos diferentes); regla, cola, cúter i tijeras. Las páginas de la libreta pueden ser folios blancos o con rallas, cuadros... lo que más os convenga. Las medidas que hemos usado son, para las páginas, un DINA4 partido por la mitad, y para las tapas 0,5 cm más grande, por cada lado, que las paginas.

Comencemos. Nosoltr@s, al usar nuestros propios diseños, hemos impreso los dibujos sobre papel de acuarela fino que pueda pasar, cómodamente, por la impresora.

Primero hacemos la contraportada. Centramos uno de los cartones rígidos sobre uno de los diseños (1) que ha de ser, como mínimo, 2cm más grande per lado que el cartón y lo pegamos con cola o cinta adhesiva de doble cara. Recortamos  con las tijeras al bies las puntas del papel decorado dejando un margen de unos 3 mm (2) para poder plegarlo y pegarlo (3). A continuación escogemos otro diseño para el interior de la tapa; ha de ser del tamaño de las páginas de la libreta (4). Lo pegamos centrado o fijándolo a uno de los extremos dejando, 0,5cm de margen +o- en los otros 3 (5). Ya tenemos acabada la contraportada (6).

La portada es un poco más complicada ya que tiene una articulación para poder abrirla. En el cartón rígido para la tapa marcamos con la regla y un lápiz un margen de 4cm. En estos 4cm, marcamos 0,5 cm y, a continuación, 2cm. Recortamos por los 0,5 i los 2 y nos queda marcado un margen de 1,5 cm (7). Ahora escogemos 2 papeles decorados, 1 para la tapa y otro para el lomo. Nosotr@s hemos usado un diseño nuevo y hemos repetido el  interior. Vosotr@s podéis escoger y jugar como queráis, es vuestra creación. Juntamos los 2 diseños i centramos la tapa tal como veis en el dibujo (8): El trozo grande lo ponemos centrando la marca del 1,5 cm entre los dos diseños y lo pegamos (9) a la parte del lomo; a continuación, ponemos el trozo de 0,5cm entre la tapa y el trocito de 2cm (10); pegamos, solamente, los 2cm y una vez hecho esto, retiramos los 0,5cm (11); ya tenemos el lomo. Ahora procedemos como lo hemos hecho con la contraportada: pegamos el papel decorado a la tapa (12) sin sobreponerlo al lomo; recortamos las puntas (13), pegamos los bordes (14), tapamos con el papel del interior (15) y finalizamos la tapa (16). El último paso es comprobar que hemos hecho bien la articulación plegando el lomo (17).


Ahora es cuando os dirigimos al tutorial de Elena Roche para aprender a hacer bien la encuadernación japonesa. Esperamos que estos apuntes os sirvan y podáis hacer muchas y muchas libretas.


¡¡¡DISFRUTEMOS DEL DIBUJO Y LA ESCRITURA CON UNA LIBRETA HANDMADE!!!
SCRAPBOOK TUTORIAL: NOTEBOOK AND JAPANESE BINDING.

As we advanced you on Sunday, the project that we present is scrapbook. We've done a notebook with our designs and we’ve sewn it using Japanese binding.

We are inspired and followed in the footsteps from a post of Elena Roche of "Pega, papel y tijeras" Consider the following tutorial as a few notes on how to do the cover and the back cover of the notebook. To do the sewing of the binding we advise you and derive you directly to her You Tube video, since you can follow it better, and obviously, Elena explanation is simple and perfect.Material: cardboard book covers as more rigid better (2, one for each cover); scrapbook papers (could be 3 different patterns); ruler, glue, cutter and scissors. The pages of the notebook can be white sheets or with stripes, squares ... what most suits you. The sizes we used are by sheets A4, split in half, and covers 0.5 cm larger, on each side, that the pages.

Let's start. We use our own designs; we have printed the drawings on Watercolor paper thin that it can, comfortably, can pass through the printer.

First we do the back cover. Focus one of the rigid cardboard on one of the designs (1) it must be, at least, 2 cm bigger to side that the cardboard and attach with glue or double-sided adhesive tape. Cut with the scissors to bias the tips of paper decorated by leaving a margin of about 3 mm (2) in order to fold it and paste it (3). Then choose another design to go on the inside of the lid; must be the size of the sheets of the notebook (4). Attach focused or fixing it at one end, leaving the other 3 about 0, 5 cm margin + or-(5). We already have at the end of the back cover (6).

The cover is a bit more complicated because it takes a joint to be able to open it. In the rigid cardboard to make the top mark with a ruler and a pencil a margin of 4 cm. in these 4 cm, mark 0.5 cm and then 2 cm. Cut by 0.5 and 2 and we have marked a margin of 1.5 cm (7). Now we have to choose 2 papers decorated, 1 for the lid and the other for the back. We used a new design, and we have repeated in the interior. You can choose and play as you want, is your creation. Put Together the two designs and focus the lid as you can see in the drawing (8): The large piece the put base mark of 1.5 cm between the two designs and attach (9) on the part of the spine; then put the piece of 0, 5 cm between the lid and the bit of 2 cm (10); attach it, only, are 2 cm and once done this, remove the 0, 5 cm (11); We already have made the spine. Now we proceed as we've done with the back-cover: attach the paper decorated the lid (12) without trying it on the back; We cut the tips (13), paste the edges (14), cover with paper inside (15) and end cover (16). The last step is to make sure that we have done well the articulation by folding the back (17).

Now is when we address you to the tutorial of the Elena Roche to learn how to do well the Japanese binding. We hope that these notes will serve and you can do a lot and many notebooks.


WE ENJOYED DRAWING AND WRITING WITH A HANDMADE NOTEBOOK!!!

Este post participa en la fiesta de enlaces número 63 del blog Personalización de Blogs. 


Share this:

, , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

35 comentaris:

 1. Es preciosa!! Me encanta la encuadernación, es super original!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias, Carmen. Encantadas de que te guste!!!

   Elimina
 2. L'altre dia en vaig aprendre i, amb el poc que en sé, això que has fet te molt de mèrit! Ha quedat molt bonica!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies!!! Vàrem tenir algun moment crític, però al final ha quedat bé.

   Elimina
 3. Fascinante, entonces con los imprimibles de ayer podemos realizar este proyecto genial. mil gracias

  ResponElimina
  Respostes
  1. De nada. Ya ves que al final lo hemos sabido combinar. Feliz semana!!!

   Elimina
 4. Que hermosa carpeta y la combinación de colores te ha quedado excelente!!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias!!! Nos hace ilusión que te haya gustado. Feliz semana.

   Elimina
 5. Mira que me gustan a mi los cuadernos, este me encanta!!!!!!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias, Cristina!!! A nosotras también nos chiflan los cuadernos. :D

   Elimina
 6. Por fin te encontré!! Ahora ya te tengo fichada y me pasaré por aquí para ver las cosas que vayas haciendo.
  Un tutorial muy bueno.

  Un beso

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias y bienvenida a nuestro blog!!! Un beso muy grande. :D

   Elimina
 7. Eiiii quina xulada i qué fàcil !!!!!
  Fas coses molt maques, vaig a fer un tomb
  Petoents

  ResponElimina
  Respostes
  1. Moltes gràcies!!! Mirat'ho tot bé.
   Petons :D

   Elimina
 8. Que bonita queda, un trabajo muy bien ejecutado.
  http://blogbellepoque.blogspot.com.es/2014/06/chaquetas-mi-fondo-de-armario.html

  ResponElimina
 9. Es una preciosidad!!! es de esas libretas que tienes guardadas como oro en paño para escribir tus mejores ideas, tus mejores pensamientos y tu mejor de todo porque hasta da penita que se acaben las páginas en blanco y no poder escribir nunca más en ella...pero bueno, estando vosotras siempre habrá libretas como éstas. Preciosas!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias!!! Todavía no la hemos estrenado y no queremos estropearla. Besos :D :D

   Elimina
 10. Me ha encantado el tutorial!! Queda preciosa!! Tengo muchas ganas de probar a hacer una, así que he hecho un buen descubrimiento con vosotras...os sigo!! (Os he conocido por la fiesta de enlaces)
  Un saludo :)

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias!!! Encantadas de conocerte. Nosotras también os vamos descubriendo y nos encanta. Besos :D :D

   Elimina
 11. Qué bonito! te ví en la fiesta de Blanca, muy lindo tu blog, saludos!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias!!! Encantadas de conocerte!!!!

   Elimina
 12. Muy chula, esta encuadernación me encanta... y siempre gusta a los regalados. Nos leemos... ;-)
  rojopistacho.blogspot.com.es

  ResponElimina
 13. Ei, us ha quedat molt guapa aquesta llibreta amb els vostres dissenys!! Vinc de la festa d'enllaços; ja us segueixo per twitter... ;-o)

  ResponElimina
 14. me ha gustado mucho, te encontré en personalización de blogs y creo que me voy a pasar por tu blog de vez en cuando , enhorabuena

  ResponElimina
 15. Me encanta, tengo que animarme con la técnica de encuadernar japonesa.
  Los colores de los papeles ideales, es que yo soy de los azules jejeje y la combinación de estampados muy original y acertada.
  Un recuerdo para siempre.
  Gracias por compartir sabiduría y tiempo
  Un besito

  ResponElimina
 16. ¡Que bien explicado! Con lo que me gustan y nunca he hecho nada así... ¡Gracias! muack!

  ResponElimina
 17. No se puede hacer un tutorial más chulo. Me encantan esas ilustraciones. Yo quiero unas para mis tutoriales. Pero qué manos y qué imaginación tenéis. Queda muy bien explicado y super bonito. Me encantan!!!! Besos, gracias y buen finde!!!

  ResponElimina